ملحقات

حروف انجليزية مزخرفة

ⓐ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓑ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓓ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓒ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓔ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓕ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓖ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓗ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓘ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓙ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓚ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓛ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓜ̤̥̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓝ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓞ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓟ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓡ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓠ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓢ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓣ̤̥̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓤ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓥ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓦ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓧ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓨ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓩ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊

▲̤̥̝̈̊̊̅̄ ▲̶̴̳̐̿̾͠ ▼̶̴̳̐̿̾̈́͠ ☑̤̥̝̈̊̊̅̈́ ̶̴̳̐̿̾̈́͠ Θ̤̥̝̈̊̊̅̄ ˚Θ̶̴̣̣̣̣̳̐̿̾̈́͠ Ơ̴̴̶̴̳̐̿̾̈́͡͠ ̸̶̴̳̐̿̾̈́͠ ̸̤̥̝̈̊̊̅̄ ̤̥̝̈̊̊̅̄ ♦̤̥̝̈̊̊̅̄

☆̤̥̝̈̊̊̅̄ ★̤̥̝̈̊̊̅̄ ☆̣̣̣̣̣̣̣ ★̣̣̣̣̣̣̣ ★̈́ ✽̈́ ✽̣̣̣̣̣̣̣̣ ✽̤̥̝̈̊̊̅̄♥̨̥̬̩̣̣̣̣̃̊̃̊ ☀̤̣̤̥̝̈̇̈̊̊ . ̥̝̣̣̣̣̣̣̥̊̊̅. ✉̤̥̝̣̣̥̈̊̊̅̄ ✆̤̥̝̣̣̣̣̣̣̣̣̈̊̊̅.

̣̣̣̣̣̣̣̣ ̸̣̣̣̣̣̣̣ Θ̣̣̣̣̥ ♦̣̣̣̣̥ ̣̣̣̣̥

à́̀́̀́ b̀́̀́̀́ c̀́̀́̀́ d̀́̀́̀́ è́̀́̀́ f̀́̀́̀́ g̀́̀́̀́ h̀́̀́̀́ ì́̀́̀́ j̀́̀́̀́ k̀́̀́̀́ l̀́̀́̀́ m̀́̀́̀́ ǹ́̀́̀́ ò́̀́̀ p̀́̀́̀́ q̀́̀́̀́ r̀́̀́̀́ s̀́̀́̀́ t̀́̀́̀́ ù́̀́̀́ v̀́̀́̀́ ẁ́̀́̀́ x̀́̀́̀́ ỳ́̀́̀́ z̀́̀́̀́

п̵̷̷̐ в̷̷̐. ċ̷̷̐. d̷̷̐. є̷̷̐. г̵̵̷̷̐. g̷̷̐ н̷̷̐ ɪ̷̷̇̐. j̵̷̷̐.

к̷̷̐. ℓ̷̷̐. м̷̷̐. л̷̷̐. σ̷̷̐. ρ̷̷̐. q̷̷̐. я̷̷̐. ѕ̷̷̐.

τ̷̷̐. υ̷̷̐. ν̷̷̐. ω̷̷̐. x̷̷̐. у̷̷̐. z̷̷̐

Ạ̣̣̣̥ Ḅ̣̣̣̥ C̣̣̣̣̥ Ḍ̣̣̣̥ Ẹ̣̣̣̥ F̣̣̣̣̥ G̣̣̣̣̥ Ḥ̣̣̣̥ Ị̣̣̣̥ J̣̣̣̣̥ Ḳ̣̣̣̥ Ḷ̣̣̣̥ Ṃ̣̣̣̥ Ṇ̣̣̣̥ Ọ̣̣̣̥ P̣̣̣̣̥ Q̣̣̣̣̥ Ṛ̣̣̣̥ Ṣ̣̣̣̥ Ṭ̣̣̣̥

Ụ̣̣̣̥ Ṿ̣̣̣̥ Ẉ̣̣̣̥ X̣̣̣̣̥ Ỵ̣̣̣̥ Ẓ̣̣̣̥

Ə̤̥̝̈̊̊ ß̤̥̝̈̊̊ Ɔ̤̥̝̈̊̊ Đ̤̥̝̈̊̊ Ɛ̤̥̝̈̊̊ Ƒ̤̥̝̈̊̊ Ɠ̤̥̝̈̊̊ Ħ̤̥̝̈̊̊ Ɩ̤̥̝̈̊̊ǰ̤̥̝̈̊̊Ǩ̤̥̝̈̊̊ Ł̤̥̝̈̊̊ ♏̤̥̝̈̊̊ Ɲ̤̥̝̈̊̊Ơ̤̥̝̈̊̊ Ƥ̤̥̝̈̊̊ Ǫ̤̥̝̈̊̊ Ʀ̤̥̝̈̊̊ Ƨ̤̥̝̈̊̊ Ʈ̤̥̝̈̊̊ Ư̤̥̝̈̊̊ V̤̥̝̈̊̊ Ɯ̤̥̝̈̊̊ Ẍ̤̥̝̊̊ Ƴ̤̥̝̈̊̊ Ƶ̤̥̝̈̊̊

Ą̸̸̸̨̨ B̸̸̸̨̨ Ç̸̸̸̸̨̨̨ D̸̸̸̸̸̨̨ Ę̸̸̸̸̨̨ F̸̸̸̸̨̨̨ G̸̸̸̨̨ H̸̸̸̸̨̨̨ Į̸̸̸̸̸̨ J̸̸̸̸̸̨̨ K̸̸̸̨̨̨ L̸̸̸̸̨̨̨ M̸̸̸̸̨̨̨ N̸̸̸̸̨̨̨ Ǫ̸̸̸̸̨ P̸̸̸̨̨ Q̸̸̸̸̸̨̨̨ R̸̸̸̨̨ S̸̸̸̨̨̨ T̸̸̸̸̸̨̨̨ Ų̸̸̸̸̸̨̨ V̸̸̸̨̨ W̸̸̸̸̸̨̨̨ Y̸̸̸̨̨ Z̸̸̸̨̨̨

┏̲»̶ː̗̀ɑ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲‏ ┏̲»̶ː̗̀в̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀c̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀d̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲┏̲»̶ː̗̀ǝ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀г̵̵̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀G̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀н̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲┏̲»̶ː̗̀ı̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲‏

┏̲»̶ː̗̀τ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀к̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀l̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀и̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀σ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ρ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀Q̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲┏̲»̶ː̗̀я̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲‏ ┏̲»̶ː̗̀ƨ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀т̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀υ̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲┏̲»̶ː̗̀ν̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

┏̲»̶ː̗̀ω̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀x̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀ч̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲ ┏̲»̶ː̗̀z̲̮̲̅͡ː̖́«̶┓̲

¦̤̥̈̊¦ɑ̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦в̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦c̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦d̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ǝ̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦г̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦G̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦н̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ı̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦τ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦к̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ζ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦м̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦и̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦σ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ρ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦Q̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦я̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ƨ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦т̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦υ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦ν̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ω̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦x̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ч̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦z̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

̸ ̸A ̸ ̸ ̸B ̸ ̸ ̸C ̸ ̸ ̸D ̸ ̸ ̸E ̸ ̸ ̸F ̸ ̸ ̸G ̸ ̸ ̸H ̸ ̸ ̸I ̸ ̸ ̸J

̸ ̸ ̸K ̸ ̸ ̸L ̸ ̸ ̸M ̸ ̸ ̸N ̸ ̸ ̸O ̸ ̸ ̸P ̸ ̸ ̸Q ̸ ̸ ̸R ̸ ̸ ̸S

̸ ̸ ̸T ̸ ̸ ̸U ̸ ̸ ̸V ̸ ̸ ̸W ̸ ̸ ̸X ̸ ̸ ̸Y ̸ ̸ ̸Z

̸ ̸a ̸ ̸b ̸ ̸c ̸ ̸d ̸ ̸e ̸ ̸f ̸ ̸g ̸ ̸h ̸ ̸i ̸ ̸j ̸ ̸k ̸ ̸l

̸ ̸m ̸ ̸n ̸ ̸o ̸ ̸p ̸ ̸q ̸ ̸r ̸ ̸s ̸ ̸t ̸ ̸u ̸ ̸v ̸ ̸w

̸ ̸x ̸ ̸y ̸ ̸z

Å ̷̸̐ ý ̸B ̷̸̐ ý ̸Ç ̷̸̐ ý ̸Ð ̷̸̐ ý ̸Ê ̷̸̐ ý ̸F ̷̸̐ ý ̸G ̷̸̐ ý ̸H ̷̸̐ ý ̸I ̷̸̐ ýý ̸J ̷̸̐

ý ̸K ̷̸̐ ý ̸L ̷̸̐ ý ̸M ̷̸̐ ý ̸Ñ ̷̸̐ ý ý ̸Ø ̷̸̐ ý ̸P ̷̸̐ ý ̸Q ̷̸̐ ý ̸R ̷̸̐

ý ̸S ̷̸̐ ý ̸T ̷̸̐ ý ̸U ̷̸̐ ýý ý ̸V ̷̸̐ ý ̸W ̷̸̐ ý ̸X ̷̸̐ ý ̸Y ̷̸̐ ý ̸Z ̷̸̐

̸â ̷̸̐ ý ̸b ̷̸̐ ý ̸© ̷̸̐ ý ̸ð ̷̸̐ ý ̸ê ̷̸̐ ý ̸f ̷̸̐ ý ̸g ̷̸̐ ý ̸h ̷̸̐ ý ̸î ̷̸̐

ýý ̸j ̷̸̐ ý ̸k ̷̸̐ ý ̸l ̷̸̐ ý ̸m ̷̸̐ ý ̸ñ ̷̸̐ ý ̸ø ̷̸̐ ý ̸¶ ̷̸̐ ý ̸q ̷̸̐ ý ̸® ̷̸̐

ý ̸§ ̷̸̐ ý ̸t ̷̸̐ ý ̸ú ̷̸̐ ýý ý ̸v ̷̸̐ ̸w ̷̸̐ ̸x ̷̸̐ ý ̸ý ̷̸̐ ý ̸z ̷̸̐

Ƨ̲̣̣̥Ş̲̣̥Ƨ̲̣̥S̤̥̈̊ƨ̣̣̣̇̇̇̇Ƨ̷̜̩̌̋υ̲̣̥μ̥ ρ̲̣̣̥ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ ε̲̣̣̣̥ǝ̩̥ǝ̥̥ǝ̩̩̩̥є̲̣̥є̲̣̣̣̥ǝ̍̍̍̍̊я̲̣̥я̲̣̣̥я̣̣̥я̥я̩̥̊ ά̲̣̣̣̥ɑ̣̣̝̇̇Ώ̶̲̣̣̥Ω̴̩̩̩̥Ω̶̣̣̥̇̊ƌ̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇̇̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊@̤̥̣̈̊̇ɑ̣̣̝̇̇ǎ̜̣̍ o̲̣̥O̲̣̣̥ό̲̣̣̣̥ø̲̣̣̥Ợ̥ợ̣̣̝̇̇̇ợ̣̣̇̇̇ọ̥

н̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥н̣̣̣̝̇̇̇ γ̲̣̣̥ÿ̲̣̣̣̥γ̥ B̲̣̣̣̥в̍̍̍̍̊β̣̣̥ß̍̍̊ м̤̣̲̣̥̈̇ṁ̭̥̈̅̄м̣̣̥̇̊м̲̣̣̥М̣̣̥̇̊M̲̣̣̣̥м̣̣̣̥ τ̲̣̣̥†̥†̥̥τ̣̣̥τ̩̩̥ к̲̣̣̥к̣̣̥κ̣̝̇

N̤̥̈̊и̣̣̣̥п̥̥и̣̣̣̣̥п̥̥̲̣̥п̥̥̲̣̣̣̥и̲̮̣̥̅̊п̲̣̣̥ Z̲̣̣̣̥z̲̣̥ Ǧ̩̥G̲̣̣̣̥ ɪ̣̝̇ι̥ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣̥

F̲̣̣̥ x̲̣̣̣̥ Q̥̥ ω̍̍̍̊ Ǧ̩̥ 9̍̍̍̍̊ 3̍̍̍̊ ł̩̥ Ʒ̥͠

ýýý”I/i”: İ I Ï ï Í í Ì ì Î î Ĩ ĩ I ı Ī Ί ί ϊ ι ΐ

“J/j”: Ʈ τ τ̲̅ τ̅ Ĵ נ

“K/k”: K κ к̲̅ к̅ Ќ ќ Ж ж Ķ Ƙ ϰ

“L/l”: Ł ł Ľ ľ Ŀ ŀ Ĺ Í L̳̐ Ļ £

“M/m”: Ṁ ṁ M̤̣̈̇ м̤̣̈̇ M̤̈ м̤̈ M̈ м̈ M м M̷̜̌̋ M̷̜̌ M̷̜ M̷ M̲ ♍ ♏ м̲̅ м̅

“N/n”: И и Ŋ ŋ Ń ń Ñ ñ Ň ň Й й Π п Л л Ɲ η ή ʼn π

“O/o”: Ó ó Ò ò Õ õ Ö ö Ō ō Ô ô Ǒ ŏ Ơ ơ Ø ø Ǿ ǿ Ȍ ȍ Ö̤̣̇ Ö̤ O̳̐ Θ Ǫ Ό Ő θ δ σ ♉ º

“P/p”: þ Þ ρ ק 

“Q/q”ýR/r”: Я я Ŗ ŗ Ř ř Ґ ґ Ŕ ѓ Я̤̣̈̇ я̤̣̈̇ Я̈ý☂ ♒ ☃ ♥ ♡ ♥͡ ♡̷ ♡̨̐ ♡̷̴̬̩̃̊ ♣ ♧ ♠ ♤ ♦♢ ☎ ☀ ☀̤̣̈̇  ̸ ✆ ✉ ☑ ☹ ☺ ۵ ≈ :ý4) Numbers:

¹ ² ³ ¼ ½ ¾ ‰ ± =

™ № § ♑♋♌♎♊‪Φ Ξ Π ※ ‡ Д ₪ Б ф ¤ ∞ ∏ ð̀́ ζžž ξ‬‬ Ɣ Ϟ Ϡ ∂ -̮̮̃ •̃ (̾ ●̮̮̃̾ •̃̾ •̸̸̮̮̃ l||l ː̗̀ ː̖́ ┏ ┓ ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ Ӟ̤̣̇ ┏̲ ┓̲ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ̈́ ̈́́ ͂ ̈́́ ʭ̳̿ _̅̅̅̅̅ Ю ю

∕̴ ∕ƧƖơ Ƨ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ∕ Θ Э ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ Ɩ∕ ƕÐ ȋ

` Ɩ∕Ɩ∕ Ł.∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ýýƖƳ ∕Ɩ∕ Є̲ Ɩ∕

Ť ∕̴ ∕̴ ∕Ɩ∕ ∕̴Ƨ ∕̴Ɩ O ∕̴ «̶-̶̯͡∕Ɩ∕Ɩý∕̴Ɩ ý∕Ƨ̷ýý ý∕̴Ɩý .∕Ɩ∕Ɩ«̶-‏ƧЄЄ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ‏∕ Ɩ∕Ɩ‏∕ ∕̴ƧЄ ∕Ɩ∕ Ɩ∕Ɩ‏∕ Ɩ∕Ɩ‏∕‏∕̴ƧЄЄ Ɩ∕Ɩ‏∕‏∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕Ɩ ∕̴Ɩ Ƨ¡¡ ∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕Ɩ ∕̴Ɩ Ƨ¡¡‏∕̴ ∕ƧƖơ Ƨ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ∕ Θ Э ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ Ɩ∕ ƕÐ ȋ

∕Ɩ∕. ∕Ɩ∕. ∕̴Ƨ∕Ɩ∕ƠƧ ∕̴ ∕̴

‏Ƹ ‏ν Ъ Ị ק Қ ∕̴ ∕̴ Ц χ

∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ

∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ∕ ‏∕̴ ¨M̴ ‏Ɩ∕

7 ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ýý O ~ ∕Ɩ∕ýýƖ Є ∕Ɩ∕ýýƖ ∕̴Ɩ

ý‏‏‏` Ɩ∕Ɩ∕. Ł. ∕̴Ɩ. ∕Ɩ∕ýýƖ. Ƴ. ∕̴. ∕Ɩ∕. Є̲. Ɩ∕.

Ť. ∕̴ ∕̴. ∕Ɩ∕ O ∕̴ «̶-̶̯͡∕Ɩ∕Ɩý∕̴Ɩ ý∕Ƨ̷ýý ý∕̴Ɩý .∕Ɩ∕Ɩ«̶-‏ƧЄЄ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ‏∕ Ɩ∕Ɩ‏∕ . ∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ‏∕ Ɩ∕Ɩ‏∕‏∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ‏∕ Ɩ∕Ɩ‏∕‏∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕Ɩ ∕̴Ɩ Ƨ¡¡ ∕̴ƧЄЄ ∕Ɩ∕Ɩ ∕̴Ɩ Ƨ¡¡‏∕̴ ∕ƧƖơ Ƨ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ∕ Θ Э ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ Ɩ∕ ƕÐ ȋ

‏Ƹ ‏ν Ъ Ị ק Қ ∕̴ ∕̴ Ц χ

∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ

∕Ɩ∕ ∕̴Ɩ ∕Ɩ∕ƖƖ∕Ɩ∕ ‏∕̴ ¨M̴ ‏Ɩ

A̶̲̥̅̊ B̶̲̥̅̊ C̶̲̥̅̊ D̶̲̥̅̊ E̶̲̥̅̊ F̶̲̥̅̊ G̶̲̥̅̊ H̶̲̥̅̊ I̶̲̥̅̊ J̶̲̥̅̊ K̶̲̥̅̊ L̶̲̥̅̊ M̶̲̥̅̊ N̶̲̥̅̊ O̶̲̥̅̊ P̶̲̥̅̊ Q̶̲̥̅̊ R̶̲̥̅̊ S̶̲̥̅̊ T̶̲̥̅̊ U̶̲̥̅̊ V̶̲̥̅̊ W̶̲̥̅̊ X̶̲̥̅̊ Y̶̲̥̅̊ Z̶̲̥̅̊

Ƨ̲̣̣̥Ş̲̣̥Ƨ̲̣̥S̤̥̈̊ƨ̣̣̣̇̇̇̇Ƨ̷̜̩̌̋υ̲̣̥μ̥ ρ̲̣̣̥ρ̥̥ρ̩̩̩̩̥ ε̲̣̣̣̥ǝ̩̥ǝ̥̥ǝ̩̩̩̥є̲̣̥є̲̣̣̣̥ǝ̍̍̍̍̊я̲̣̥я̲̣̣̥я̣̣̥я̥я̩̥̊ ά̲̣̣̣̥ɑ̣̣̝̇̇Ώ̶̲̣̣̥Ω̴̩̩̩̥Ω̶̣̣̥̇̊ƌ̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥ά̲̣̥α̇̇̇ɑ̤̥̈̊α̣̣̥α̍̍̊α̇̇̇̊@̤̥̣̈̊̇ɑ̣̣̝̇̇ǎ̜̣̍ o̲̣̥O̲̣̣̥ό̲̣̣̣̥ø̲̣̣̥Ợ̥ợ̣̣̝̇̇̇ợ̣̣̇̇̇ọ̥

н̲̣̣̣̥H̲̣̣̣̥н̣̣̣̝̇̇̇ γ̲̣̣̥ÿ̲̣̣̣̥γ̥ B̲̣̣̣̥в̍̍̍̍̊β̣̣̥ß̍̍̊ м̤̣̲̣̥̈̇ṁ̭̥̈̅̄м̣̣̥̇̊м̲̣̣̥М̣̣̥̇̊M̲̣̣̣̥м̣̣̣̥ τ̲̣̣̥†̥†̥̥τ̣̣̥τ̩̩̥ к̲̣̣̥к̣̣̥κ̣̝̇

N̤̥̈̊и̣̣̣̥п̥̥и̣̣̣̣̥п̥̥̲̣̥п̥̥̲̣̣̣̥и̲̮̣̥̅̊п̲̣̣̥ Z̲̣̣̣̥z̲̣̥ Ǧ̩̥G̲̣̣̣̥ ɪ̣̝̇ι̥ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣̥

A̶̲̥̅̊ B̶̲̥̅̊ C̶̲̥̅̊ D̶̲̥̅̊ E̶̲̥̅̊ F̶̲̥̅̊ G̶̲̥̅̊ H̶̲̥̅̊ I̶̲̥̅̊ J̶̲̥̅̊ K̶̲̥̅̊ L̶̲̥̅̊ M̶̲̥̅̊ N̶̲̥̅̊ O̶̲̥̅̊ P̶̲̥̅̊ Q̶̲̥̅̊ R̶̲̥̅̊ S̶̲̥̅̊ T̶̲̥̅̊ U̶̲̥̅̊ V̶̲̥̅̊ W̶̲̥̅̊ X̶̲̥̅̊ Y̶̲̥̅̊ Z̶̲̥̅̊

a̶̲̥̅̊ b̶̲̥̅̊ c̶̲̥̅̊ d̶̲̥̅̊ e̶̲̥̅̊ f̶̲̥̅̊ g̶̲̥̅̊ h̶̲̥̅̊ i̶̲̥̅̊ j̶̲̥̅̊ k̶̲̥̅̊ l̶̲̥̅̊ m̶̲̥̅̊ n̶̲̥̅̊ o̶̲̥̅̊ o̶̲̥̅̊ q̶̲̥̅̊ r̶̲̥̅̊ s̶̲̥̅̊ t̶̲̥̅̊ u̶̲̥̅̊ v̶̲̥̅̊ w̶̲̥̅̊ x̶̲̥̅̊ y̶̲̥̅̊ z̶̲̥̅̊

Ą̐ – B̨̐ – C̨̐ – D̨̐ – Ę̐ – F̨̐ – G̨̐ – H̨̐ – Į̐ – J̨̐ – K̨̐ – L̨̐ – M̨̐ – N̨̐ – Ǫ̐ – P̨̐ – Q̨̐ – R̨̐ – S̨̐ – T̨̐ – Ų̐ – V̨̐ – W̨̐ – X̨̐ – Y̨̐ – Z̨̐

ą̐ – b̨̐ – c̨̐ – d̨̐ – ę̐ – f̨̐ – g̨̐ – h̨̐ – į̐ – j̨̐ – k̨̐ – l̨̐ – m̨̐ – n̨̐ – ǫ̐ – p̨̐ – q̨̐ – r̨̐ – s̨̐ – t̨̐ – ų̐ – v̨̐ – w̨̐ – x̨̐ – y̨̐ – z̨̐

1̨̐- 2̨̐ – 3̨̐ – 4̨̐ – 5̨̐ – 6̨̐ – 7̨̐ – 8̨̐ – 9̨̐

‏Ǎ̭ – B̭̌ – Č̭ – Ḓ̌ – Ḙ̌ – F̭̌ – Ǧ̭ – Ȟ̭ – Ǐ̭ – J̭̌ – Ǩ̭ – Ḽ̌ – M̭̌ – Ṋ̌ – Ǒ̭ – P̭̌ – Q̭̌ – Ř̭ – Š̭ – Ṱ̌ – Ṷ̌ – V̭̌ – W̭̌ – X̭̌ – Y̭̌ – Ž̭

‏ǎ̭ – b̭̌ – č̭ – ḓ̌ – ḙ̌ – f̭̌ – ǧ̭ – ȟ̭ – ǐ̭ – ǰ̭ – ǩ̭ – ḽ̌ – m̭̌ – ṋ̌ – ǒ̭ – p̭̌ – q̭̌ – ř̭ – š̭ – ṱ̌ – ṷ̌ – v̭̌ – w̭̌ – x̭̌ – y̭̌ – ž̭

1̭̌ – 2̭̌ – 3̭̌ – 4̭̌ – 5̭̌ – 6̭̌ – 7̭̌ – 8̭̌ – 9̭̌

‏A̯͡ – B̯͡ – C̯͡ – D̯͡ – E̯͡ – F̯͡ – G̯͡ – H̯͡ – I̯͡ – J̯͡ – K̯͡ – L̯͡ – M̯͡ – N̯͡ – O̯͡ – P̯͡ – Q̯͡ – R̯͡ – S̯͡ – T̯͡ – U̯͡ – V̯͡ – W̯͡ – X̯͡ – Y̯͡ – Z̯͡

a̯͡ – b̯͡ – c̯͡ – d̯͡ – e̯͡ – f̯͡ – g̯͡ – h̯͡ – i̯͡ – j̯͡ – k̯͡ – l̯͡ – m̯͡ – n̯͡ – o̯͡ – p̯͡ – q̯͡ – r̯͡ – s̯͡ – t̯͡ – u̯͡ – v̯͡ – w̯͡ – x̯͡ – y̯͡ – z̯͡

1̯͡ – 2̯͡ – 3̯͡ – 4̯͡ – 5̯͡ – 6̯͡ – 7̯͡ – 8̯͡ –

¦ɑ̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦в̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦c̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦d̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ǝ̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦г̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦G̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦н̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ı̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦τ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦к̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ζ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦м̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦и̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦σ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ρ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦Q̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦я̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ƨ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦т̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦υ̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

¦̤̥̈̊¦ν̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ω̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦x̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦ч̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊ ¦̤̥̈̊¦z̵̵̳̿¦¦̤̥̈̊

┏̲A̶̲̥̅̊┓̲┏̲G̶̲̥̅̊┓̲┏̲a̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲L̶̲̥̅̊┓̲┏̲A̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲B̶̲̥̅̊┓̲┏̲b̶̲̥̅̊┓

┏̲C̶̲̥̅̊┓̲┏̲D̶̲̥̅̊┓̲┏̲e̶̲̥̅̊┓̲┏̲F̶̲̥̅̊┓̲

┏̲g̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲G̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲H̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲I̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲i̶̲̥̅̊┓̲┏̲K̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲k̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲L̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲M̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲m̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲n̶̲̥̅̊┓̲┏̲O̶̲̥̅̊┓̲┏̲o̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲P̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲r̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲S̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲s̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲T̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲U̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲v̶̲̥̅̊┓̲┏̲V̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲W̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲Y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲y̶̲̥̅̊┓̲ ┏̲┓̲ ┏̲z̶̲̥̅̊┓̲

Å̶̷̩̥͡ B̶̷̩̥̊͡ Ç̶̷̩̥̊͡ Ð̶̷̩̥̊͡ Є̶̷̩̥̊͡ Ƒ̶̷̩̥̊͡ G̶̷̩̥̊͡ Ђ̶̷̩̥̊͡ Î̶̷̩̥̊͡ J̶̷̩̥̊͡ Ќ̶̷̩̥̊͡ Ł̶̷̩̥̊͡ M̶̷̩̥̊͡ N̶̷̩̥̊͡ Ø̶̷̩̥̊͡ P̶̷̩̥̊͡ Q̶̷̩̥̊͡ Ʀ̶̷̩̥̊͡ Ƨ̷̶̷̜̩̥̊͡ T̶̷̩̥̊͡ Ů̶̷̩̥͡ V̶̷̩̥̊͡ W̶̷̩̥̊͡ X̶̷̩̥̊͡ Y̶̷̩̥̊͡ Z̶̷̩̥̊͡.

ɑ̶̷̩̥̊͡ b̶̷̩̥̊͡ ©̶̷̩̥̊͡ đ̶̷̩̥̊͡ ǝ̶̷̩̥̊͡ ƒ̶̷̩̥̊͡ g̶̷̩̥̊͡ ђ̶̷̩̥̊͡ î̶̷̩̥̊͡ j̶̷̩̥̊͡ ќ̶̷̩̥̊͡ l̶̷̩̥̊͡ m̶̷̩̥̊͡ ñ̶̷̩̥̊͡ ø̶̷̩̥̊͡ p̶̷̩̥̊͡ q̶̷̩̥̊͡ ®̶̷̩̥̊͡ s̶̷̩̥̊͡ т̶̷̩̥̊͡ μ̶̷̩̥̊͡ υ̶̷̩̥̊͡ ̶̷̩̥̊͡ x̶̷̩̥̊͡. z̶̷̩̥̊͡.

ý‏‏‏‏ɑ̝̚ в̝̚ c̝̚ d̝̚ ǝ̝̚ г̵̵̝̚ G̝̚ н̝̚ ı̝̚ τ̝̚ к̝̚ l̝̚ м̝̚ и̝̚ σ̝̚ ρ̝̚ Q̝̚ я̝̚ ƨ̝̚ т̝̚

υ̝̚ ν̝̚ ω̝̚ x̝̚ ч̝̚ z̝̚

~» ⌣̈ ™

ɑ̃̾ в̃̾ c̃̾ d̃̾ ǝ̃̾ г̵̵̃̾ G̃̾ н̃̾ ı̃̾ τ̃̾ к̃̾ l̃̾ м̃̾ и̃̾ σ̃̾ ρ̃̾ Q̃̾ я̃̾ ƨ̃̾ т̃̾

υ̃̾ ν̃̾ ω̃̾ x̃̾ ч̃̾ z̃̾

~» ⌣̈ ™

ɑ̈̈ в̈̈ c̈̈ d̈̈ ǝ̈̈ г̵̵̈̈ G̈̈ н̈̈ ı̈̈ τ̈̈ к̈̈ l̈̈ м̈̈ ӥ̈ σ̈̈ ρ̈̈ Q̈̈ я̈̈ ƨ̈̈ т̈̈

ϋ̈ ν̈̈ ω̈̈ ẍ̈ ӵ̈ z̈̈

~» ⌣̈ ™

ɑ͠ в͠ c͠ d͠ ǝ͠ г̵̵͠ G͠ н͠ ı͠ τ͠ к͠ l͠ м͠ и͠ σ͠ ρ͠ Q͠ я͠ ƨ͠ т͠

υ͠ ν͠ ω͠ x͠ ч͠ z͠

حول الكاتب

بحر المحبه

"

إترك تعليق